Factsheet: ทำความรู้จัก Early HTA การประเมินที่จะทำให้งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมไม่สูญเปล่า

โดย HITAP
ชวนทำความรู้จัก Early HTA การประเมินที่จะทำให้งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมไม่สูญเปล่า นวัตกรรมด้านสุขภาพต้องดีแค่ไหนถึงจะเป็นที่ต้องการของผู้ใช้หรือขายได้? ทำอย่างไรถึงจะรู้ได้ว่าควรลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรม นั้นไหม? Early HTA มีคำตอบ!
การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพในระยะพัฒนานวัตกรรม หรือ early HTA ทำให้ผู้ลงทุนและผู้พัฒนานวัตกรรมทราบเป้าหมาย คุณลักษณะหรือคุณสมบัติของเทคโนโลยีที่ต้องพัฒนาขึ้น เพื่อให้เทคโนโลยีนั้น ๆ เป็นที่ต้องการสูงสุดของตลาด
Read more

ทำความรู้จัก Early HTA การประเมินที่จะทำให้งานวิจัย พัฒนานวัตกรรมไม่สูญเปล่า

โดย HITAP
โดยทั่วไปการทำ HTA หรือ การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพนั้น จะถูกดำเนินการเพื่อนำข้อมูลและผลจากการประเมินให้ทางรัฐบาลใช้ประกอบการตัดสินใจด้านสิทธิประโยชน์
Read more