Click Here
เราคือทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมิน เทคโนโลยีด้านสุขภาพในระยะพัฒนานวัตกรรม (Early Health Technology Assessment) ที่ขณะนี้มีเพียงไม่กี่แห่งในโลก

MIDAS ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและยกระดับการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์และการบริการสุขภาพ ผ่านการบูรณาการความร่วมมือในหลากหลายสาขา โดยเน้นเสาะหาเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่น่าจับตามอง ส่งเสริมการวิจัยที่ทันสมัย และสนับสนุน งานวิจัยต่อยอด พร้อมประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของนวัตกรรม ทางการแพทย์และการบริการสุขภาพ ตั้งแต่ในระยะพัฒนานวัตกรรม

บุคลากรของเรา

MIDAS ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่พร้อมทุ่มเท เพื่อสร้างผลกระทบอันยิ่งใหญ่ ด้วยความหลงใหลในวิชาชีพของตน และความมุ่งมั่นในความเป็นเลิศ ไม่ว่าจะเป็นวิศวกรด้าน เทคโนโลยีชีวภาพ นักเศรษฐศาสตร์สุขภาพ นักวิจัย หรือผู้นำ ความต้องการแสวงหาความสำเร็จ และสร้างความแตกต่างอย่างไม่ย่อท้อได้รวมเราเป็นหนึ่งเดียว เราคือทีมงานที่มีความสามารถ ซึ่งถูกขับเคลื่อนโดยค่านิยม และเป้าหมายร่วมกันในการสร้างความเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้แก่ วงการนวัตกรรมทางการแพทย์ และระบบบริการสุขภาพ มาร่วมเดินทางไปกับเราบนเส้นทางที่เต็ม เปี่ยมไปด้วยแรงบันดาลใจของการร่วมมือ การมุ่งสู่ความสำเร็จ และการผลักดันขอบเขตให้ทุกสิ่ง เป็นไปได้

เป้าหมายของเรา

เราทำงานที่เราเชี่ยวชาญร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้เกิดกลยุทธ์ด้านการดูแล สุขภาพที่มีประสิทธิผล เราเสริมพลังให้แก่ผู้พัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพด้วยการให้ แนวทาง และบริการ เราหารือกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ เพื่อทำความเข้าใจถึง ความต้องการ และอุปสรรคที่ต้องข้ามผ่าน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสุขภาพของ ผู้คน เราผลักดันให้เกิดกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ ในการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ ผ่านความร่วมมือการรณรงค์ และการให้ความรู้ ด้วยความหวังว่าจะได้เห็นอนาคตที่ การทำงานร่วมกันในลักษณะเหล่านี้ จะผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าที่พลิกวงการสุขภาพ เพื่อให้ทุกคนในสังคมเข้าถึงการดูแลสุขภาพที่ดีขึ้น และนำไปสู่ผลลัพธ์ด้านสุขภาพที่ดีขึ้น ต่อไป

กระบวนการของเรา

กระบวนการทำงานของเราเน้นความคิดริเริ่ม และความร่วมมือ เรามุ่งมั่นขยายขีดจำกัดของ งานวิจัยด้วยการคิดค้นระเบียบวิธีวิจัยใหม่ ๆ ที่จะท้าทายแนวคิดแบบเดิม ๆ และปรับระเบียบวิธี วิจัยของเราอยู่เสมอ โดยใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ และวิธีในสหสาขาวิชา ความเชี่ยวชาญ และความ เห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของเราเป็นสิ่งล้ำค่า เราจึงจัดให้มีการหารืออย่าง ตรงไปตรงมา และการแลกเปลี่ยนความรู้ที่จะทำให้เกิดมุมมองที่หลากหลายในการข้ามผ่าน ปัญหา และหาทางออกที่สร้างสรรค์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และความสามารถในการปรับตัว เป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการค้นคว้าหาระเบียบวิธีวิจัย และเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี ที่สุด เราจะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่กันเพื่อผลักดันขีดจำกัดและมุ่งหน้าสู่ความเป็นเลิศไปด้วยกัน

เกี่ยวกับเรา

เราคือทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการประเมินเทคโนโลยีด้าน สุขภาพในระยะพัฒนานวัตกรรม (early Health Technology Assessment) ที่ขณะนี้มีเพียงไม่กี่แห่งในโลก

MIDAS มีจุดเริ่มต้นมาจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิ เพื่อการประเมินเทคโนโลยี และนโยบายด้านสุขภาพ และวิทยาลัยสาธารณสุขศาสตร์ซอว์สวีฮ็อก มหาวิทยาลัย แห่งชาติสิงคโปร์ โดยได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุน และยกระดับการพัฒนานวัตกรรม ทางการแพทย์ และการบริการสุขภาพผ่านการบูรณาการความร่วมมือในหลากหลาย สาขา โดยเน้นเสาะหาเทคโนโลยีด้านสุขภาพที่น่าจับตามอง ส่งเสริมการวิจัยที่ทันสมัย และสนับสนุนงานวิจัยต่อยอด พร้อมประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของนวัตกรรม ทางการแพทย์ และการบริการสุขภาพตั้งแต่ในระยะพัฒนานวัตกรรม

MIDAS ให้ความสำคัญกับการเพิ่มศักยภาพบุคลากร และองค์กรด้วยทักษะ และ เครื่องมือที่จำเป็นในการรับมือกับความซับซ้อนของวงการนวัตกรรมทางการแพทย์ และการบริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการฝึกอบรมและการประชุมเชิง ปฏิบัติการ อีกทั้งยังมุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศที่ส่งเสริม และชี้แนะแนวทางในการ พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และการบริการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดผลิต วางขาย รวมถึงได้รับการพิจารณาบรรจุเข้าชุด สิทธิประโยชน์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐในประเทศต่าง ๆ ได้ต่อไป

img-abuot-us_small

เราคือทีมงานที่มีความสามารถที่พร้อมสร้างความ
เปลี่ยนแปลงในเชิงบวกให้แก่วงการนวัตกรรมทาง การแพทย์ และระบบบริการสุขภาพ

Signing Ceremony: Collaboration on Priority Setting and Early HTA of Health Innovations in Thailand

ข่าวสาร

ผสานพลัง 5 หน่วยงาน สนับสนุนการวิจัยและประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ในระยะพัฒนานวัตกรรมในประเทศไทย

โดย HITAP
มูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (Health Intervention and Technology Assessment Program Foundation: HITAP Foundation) ร่วมกับสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ซอว์สวีฮก มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “วิจัยไม่สูญเปล่า: พัฒนานวัตกรรมสุขภาพอย่างไรให้คุ้มค่า”
Learn more

HITAP จับมือพันธมิตร ม.สิงคโปร์ MOU ร่วมกับ ‘สกสว.-TCELS-สปสช.’ ทำ early HTA วิจัยระบบสุขภาพแขนงใหม่ เพิ่มโอกาสพัฒนานวัตกรรมสำเร็จ

โดย The Coverage
HITAP จับมือพันธมิตร ม.สิงคโปร์ MOU ร่วมกับ ‘สกสว.-TCELS-สปสช.’ ทำ early HTA วิจัยระบบสุขภาพแขนงใหม่ เพิ่มโอกาสพัฒนานวัตกรรมสำเร็จ
Learn more

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ ในระยะพัฒนานวัตกรรมเพื่อการ ผลิตวัคซีนโควิด-19

โดย Yot Teerawattananon , Christopher Painter , Kalipso Chalkidou และ Hannah Clapham
As the COVID-19 pandemic continues to unfold, it has become increasingly accepted that day-to-day life will not return to anything close to normality until a vaccine or effective treatment is available and widely accessible.
Learn more

การใช้ Early Health Economic Modeling เพื่อการพัฒนานวัตกรรม ทางการแพทย์:ถุงเท้าหุ่นยนต์แบบนิ่มในผู้ป่วยหลังเกิดโรคหลอดเลือด สมองในสิงคโปร์

โดย Yot Teerawattananon , Yi Wang , Fan-Zhe Low , Hwa-Sen Lai, Jeong-Hoon Lim และ Chen-Hua Yeow
Based on a real-world collaboration with innovators in applying early health economic modeling, we aimed to offer practical steps that health technology assessment (HTA) researchers and innovators can follow and promote the usage of early HTA among research and development (R&D) communities.
Learn more