ชีวประวัติ

ผศ. ดร.หวัง อี้

ผู้อำนวยการร่วม
Dr. Wang Yi
ข้อมูลติดต่อ

ดร. Wang Yi เป็นผู้ก่อตั้งหน่วยประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อการผลิตนวัตกรรม MIDAS ดร. Wang มีความสนใจเกี่ยวกับการวิจัยด้านการประเมินประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพเพื่อการผลิตนวัตกรรม ประเมินเทคโนโลยีและยโนบายด้านสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข การใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์ในการวิเคราะห์ระบบสุขภาพ และการส่งเสริมระบบการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ

“เป็นพื่นที่สำหรับ คำโปรย คำบอกกล่าว อุดมการณ์ แรงบันดาลใจ หรือ บทบาทหน้าที่สำคัญ ที่ต้องการบอกให้ ทุกคนได้รับรู้เกี่ยวกับตัวเรา”