ข้อเสนอเชิงนโยบาย

Our news, technology advice, and business culture.

Highlight

กันยายน 25, 2021
โดย HITAP
Early HTA เป็นเครื่องมีอสำคัญที่ใช้เพื่อพัฒนา คัดเลือก และจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ระยะการคิดค้นและพัฒนาวัคซีน คุณสมบัติวัคซีนโควิด-19 ที่พึ่งประสงค์คือ วัคซีนที่มีต้นทุนน้อยที่สุดและสามารถเพิ่มปีชีวิตได้มากที่สุด (life-year saved: LY saved) คุณสมบัติของวัคซีน/ปัจจัยที่ทำให้วัคซีนโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะคุ้มค่า ได้แก่ ประเภทของประสิทธิผล ระดับของประสิทธิผล ระยะเวลา การออกฤทธิ์ การมี/ไม่มีมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) รวมถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิผลต่างกัน
กันยายน 25, 2021
โดย HITAP
Early HTA เป็นเครื่องมีอสำคัญที่ใช้เพื่อพัฒนา คัดเลือก และจัดซื้อวัคซีนโควิด-19 ตั้งแต่ระยะการคิดค้นและพัฒนาวัคซีน คุณสมบัติวัคซีนโควิด-19 ที่พึ่งประสงค์คือ วัคซีนที่มีต้นทุนน้อยที่สุดและสามารถเพิ่มปีชีวิตได้มากที่สุด (life-year saved: LY saved) คุณสมบัติของวัคซีน/ปัจจัยที่ทำให้วัคซีนโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะคุ้มค่า ได้แก่ ประเภทของประสิทธิผล ระดับของประสิทธิผล ระยะเวลา การออกฤทธิ์ การมี/ไม่มีมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) รวมถึงประชากรกลุ่มเป้าหมายที่ควรได้รับวัคซีนที่มีประสิทธิผลต่างกัน